The Kingdom of Pineal

Vitajte v The Kingdom of Pineal

Pozrite si naše úvodné video
📺 Vitajte na Pineal

Organizácii Pineal

Organizácia Pineal je Revocable Living Trust organizácia, ktorá sa skladá z troch orgánov štruktúry;

The Kingdom of Pineal - Myseľ
Kingdom je duchovný orgán zodpovedný za dodržiavanie Pineal duchovných predpisov, praktík, zásad, morálky a ideálov. Je zadávateľom/tvorcom a správcom the Pineal trust organizácie.
Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) - Duša
Paraíso Imensurável Trust Association je obchodným zástupcom organizácie The Pineal. Je to oficiálny verejný orgán veľvyslanectva pre The Kingdom of Pineal.
Pineal Foundation (Pinheiro Family) - telo
The Pineal Foundation pod vedením Pinheiro Family je riadiacim orgánom zodpovedným za podnikateľské a obchodné záležitosti organizácie. Táto pobočka Pineal pôsobí ako komerčná obchodná zložka organizácie The Pineal Trust v mene všetkých the Kingdom of Pineal’opatrovateľských dobrodincov.

Vízia Pineal

Vedomé vytváranie novej spoločnosti, v ktorej jednotlivci a komunity harmonicky a čestne koexistujú na Zemi v hojnosti, úcte a dôvere pre vyššie dobro všetkých - H.E.A.R.T.

Vízia Pineal

Poslanie Pineal

Inšpirovať a motivovať k pozitívnej činnosti zameranej na dosiahnutie vízie Pineal H.E.A.R.T.: harmonicky žiť na Zemi v hojnosti, s úctou a rešpektom k sebe navzájom a k prírode v rámci dôveryhodnej pôsobnosti organizácie Pineal.

Poslanie Pineal

Ústava

Ústava Pineal je založená na súbore zásad, ktoré presadzujú etickú morálku a intelektuálnu integritu. Tieto ústavné princípy napĺňajú harmonické ľudské a spoločenské ašpirácie ako súčasť širšieho spoločenského systému:

Poslanie › Ústava

Spoločenské plány

Sociálne plány Pineal vám pomôžu lepšie pochopiť, aké štruktúry rozvoja bude The Kingdom of Pineal realizovať. Sú základnými kameňmi toho, ako dosiahneme našu víziu vytvorenia harmonického svetového poriadku, v ktorom život na Zemi koexistuje v rovnováhe so cťou, rešpektom, dôverou a hojnosťou - H.E.A.R.T.

Misia › Sociálne plány

Filozofia

Základom vízie pineal vytvoriť harmonický a vyvážený svet je ľudské zdravie a blahobyt. Veríme totiž, že ľudia sú určenými dôveryhodnými správcami Zeme, keďže sú najvedomešími inteligentnými a vnímajúcimi bytosťami Zeme.

Vzhľadom na to je dosiahnutie a udržanie optimálneho ľudského zdravia a pohody po fyzickej, duševnej a duchovnej stránke kľúčovou zložkou obnovenia harmónie a rovnováhy nielen pre ľudí, ale aj pre väčšie dobro celej Zeme.

Poslanie › Filozofia

Kingdom

The Kingdom of Pineal je fyzická a duchovná entita vytvorená v dôvere, ktorú tvoria ľudské bytosti, ktoré sa rozhodli obývať a/alebo spolunažívať na tejto Zemi v suverénnom stave bytia stelesnenom našimi duchovnými princípmi, univerzálnymi duchovnými zákonmi a prírodnými fyzikálnymi zákonmi.

Misia › Kingdom